ยป
Preocupare pentru mediu

Preocupare pentru mediu

Plastinvest este una dintre primele firme de productie din domeniul maselor plastice care a obtinut certificarea sistemului de management conform SR EN ISO 14001/2004. Acest fapt confirma câteva din principiile politicii de mediu adoptate de Plastinvest:
  •  respectarea legislatiei de mediu în vigoare;
  •  reducerea cantitatii de ambalaje puse pe piata prin proiectarea atenta în functie de necesitatile reale si folosirea materialelor moderne care permit reducerea grosimii ambalajelor;
  •  reducerea cantitatii de deseuri generate prin programarea precisa a productiei, recuperarea si reciclarea deseurilor din plastic;
  •  reducerea consumurilor de resurse;
  •  controlul si limitarea emisiilor nocive în atmosfera;
  •  gestionarea eficienta a deseurilor valorificabile, etc.
Realizarea practica a acestor principii presupune asumarea unor costuri suplimentare semnificative. Utilajele nou achizitionate au fost configurate astfel încât înglobeaza, pe lânga tehnologii moderne ce permit optimizarea consumurilor, si instalatii si dispozitive menite sa reduca impactul asupra mediului înconjurator: spalarea automata a grupurilor de tipar, vâscozimetre automate, recuperarea solventilor uzati, iar utilajul de laminare utilizeaza adezivi ce nu contin solventi.

Pe lânga tehnologia prietenoasa fata de mediul înconjurator, o componenta importanta a îndeplinirii obiectivelor de mediu este instruirea si pregatirea angajatilor din sectorul de productie. Toate instructiunile de lucru contin elemente de protectie a mediului precum si modalitati de actiune în cazul unor poluari accidentale.

Preocuparea pentru mediu ramâne o activitate cu caracter permanent pentru managementul Plastinvest.